Administracja   Rada Osiedla   Nasze Osiedle
Regulamin Rady

REGULAMIN RADY OSIEDLA

§ 1

Rada Osiedla jest organem samorządu osiedlowego – Osiedla wyodrębnionego pod względem organizacyjnym i gospodarczym – Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu i działa na podstawie:

-    postanowień §§ 110 i 143 – 147 Statutu Spółdzielni,

-    niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Osiedla jest Osiedle obejmujące zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu i działające w granicach administracyjnych oraz na zasadach organizacyjnych – ustalonych przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1.  Do zakresu działania Rady Osiedla należy:

1)       współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społecznej i kulturalnej,

2)       uchwalanie planów gospodarczo – finansowych Osiedla i programów działalności społecznej i kulturalnej,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie zasad gospodarki finansowej Osiedla,

4)       opiniowanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi Osiedla,

5)       wyrażanie opinii w sprawach: przyjęcia i zwolnienia kierownika Osiedla i jego zastępców, przyznawania wynagrodzeń, premii i nagród oraz nakładania kar,

6)       sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością kierownika Osiedla i jego zastępców,

7)       nadzorowanie celowości wydatków, przetargów i rachunków oraz planów rzeczowo – remontowych Osiedla, ich wykonania oraz powoływanie rzeczoznawców dla wykonania określonych zadań i nadzorowanie finansowania wydatków poniesionych na ten cel,

8)       rozpatrywanie skarg na działalność kierownika Osiedla i jego zastępców,

9)       wnioskowanie do Rady Nadzorczej o ustalenie dla Osiedla części Walnego Zgromadzenia, 

10)          podejmowanie uchwał w sprawie zawierania umów o ustana- wianie praw do lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych w budynkach i na terenach przekazanych do eksploatacji Osiedla, z zastrzeżeniem § 133 ust. 2 pkt 2) Statutu. Podejmowanie uchwał w sprawie oddawania w najem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych, zagospodarowania terenów między budynkami, ustalania opłat za używanie lokali i terenów,

11)          wytyczanie kierunków i prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej na terenie Osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno – kulturalnych w Osiedlu,

12)          podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia placówek społecznych i kulturalnych na terenie Osiedla,

13)          współdziałanie z instytucjami powołanymi do pomocy i opieki społecznej,

14)          krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego, organizowanie postępowania pojednawczego,

15)          współdziałanie z organami samorządu gminnego i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Osiedlu oraz innych zadań o charakterze ogólnomiejskim,

16)          zajmowanie stanowiska w sprawie wystąpienia na drogę sądową w stosunku do członka zalegającego z opłatami eksploatacyjnymi za co najmniej 6 okresów płatności. W przypadku, gdy Rada Osiedla nie zajmie stanowiska w terminie 30 dni od złożenia informacji w Administracji Osiedla, przyjmuje się. że akceptuje ona skierowanie sprawy na drogę sądową,

17)          zajmowanie stanowiska w sprawie występowania przez Zarząd Spółdzielni z wnioskiem do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

18)          rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla.

2.        W przypadku ponoszenia przez Osiedle Wydzielone w okresie kwartału kalendarzowego, liczonych narastająco nie uzasadnionych strat w wysokości co najmniej 5 % przychodów Osiedla. Rada Nadzorcza może zawiesić wszystkie lub niektóre uprawnienia Rady Osiedla – o których mowa w ust. l i uprawnienia te przekazać Zarządowi na czas określony.

3.        Rada Osiedla uprawniona jest do wnioskowania do Rady Nadzorczej o ustalenie liczby członków Rady Osiedla następnej kadencji.

§ 4

1.        Rada Osiedla składa się z 6 do 18 członków wybieranych przez części Walnego Zgromadzenia, na okres trzech lat spośród członków Spółdzielni, którym na danym Osiedlu wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i gospodarczym przysługują prawa do lokali.

2.        Liczbę mandatów przysługujących każdej części Walnego Zgromadzenia działającej na Osiedlu – ustala nie później niż 1 miesiąc przed wyborami – Rada Nadzorcza proporcjonalnie do liczby członków stanowiących tę część, w stosunku do ogółu członków którym na Osiedlu przysługują prawa do lokalu.

Członkami Rady Osiedla nie mogą być osoby zatrudnione w tym Osiedlu na podstawie umowy o pracę.

Każdej części Walnego Zgromadzenia przysługuje co najmniej jeden mandat.

3.        Za osoby wybrane do Rady Osiedla uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Pozostali kandydaci są zastępcami członków Rady Osiedla.

4.        Rada Osiedla może wystąpić na zebraniu właściwej części Walnego Zgromadzenia o odwołanie ze swego grona członka, który uchyla się od czynnego udziału w jej pracach – albo działa w sposób oczywiście sprzeczny z interesami Spółdzielni i wyborców.

5.        Na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat w okresie trwania kadencji, do końca kadencji wchodzi zastępca z określonej części Walnego Zgromadzenia, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

6.        Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, to jest z datą wyboru nowych członków Rady Osiedla.

7.        Przed upływem kadencji utrata mandatu następuje w przypadkach:

1)       odwołania członka Rady Osiedla przez tę część Walnego Zgromadzenia przez którą został wybrany – większością 2/3 głosów,

2)       zrzeczenia się mandatu,

3)       utraty członkostwa w Spółdzielni,

4)       utraty prawa do lokalu położonego w danym Osiedlu,

5)       co najmniej trzech nie usprawiedliwionych nieobecności na kolejnych posiedzeniach plenarnych Rady.

8.        Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów członków Rady Osiedla określa odrębny regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 5

1.        Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań Rada Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza – oraz powołuje następujące stałe komisje Rady Osiedla:

1)       Komisję Rewizyjną,

2)       Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

3)       Komisję Społeczno – Kulturalną.

2.        W razie potrzeby Rada Osiedla może powołać inne komisje stałe lub czasowe dla wykonania określonych zadań na rzecz Osiedla. Przewodniczącego komisji stałej wybiera się ze składu Rady Osiedla.

3.        Komisje stałe, bądź powołane dla określonego zadania, mają charakter opiniodawczy i działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Radę Osiedla.

4.        Dla doraźnej sprawy Rada Osiedla może powołać zespół spośród członków Rady Osiedla z możliwością dokooptowania stosownych specjalistów spoza Rady Osiedla.

Zespół taki nie stanowi komisji.

5.        Każda komisja Rady Osiedla jest uprawniona do wykonywania, w ustalonym dla niej zakresie działania, czynności nadzorczo – kontrolnych i przekazywania bezpośrednio kierownictwu Osiedla oraz przewodniczącemu Rady Osiedla swoich spostrzeżeń i wniosków, wynikających z tych czynności.

6.        Komisje Rady Osiedla składają plenarnemu zebraniu Rady Osiedla w terminach ustalonych przez Prezydium tejże Rady, następujące informacje:

a)        o wynikach swoich prac z ustalonego dla danej komisji zakresu działania,

b)       o realizacji wniosków przekazanych kierownictwu Osiedla.

7.        W przypadku odmowy kierownictwa Osiedla stosowania się do otrzymanych wniosków – Rada Osiedla po rozpatrzeniu wniosku właściwej komisji – wydaje odpowiednie zalecenia, względnie może przedstawić sprawę do rozpatrzenia Zarządowi lub Radzie Nadzorczej wg właściwości.

§ 6

1.        Przewodniczący Rady Osiedla, jego zastępca i sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji – stanowią Prezydium Rady Osiedla.

2.        Do obowiązku Prezydium Rady Osiedla należy:

1)       opracowywanie projektów planów pracy Rady Osiedla i sprawozdań z jej działalności,

2)       przygotowywanie posiedzeń plenarnych Rady Osiedla, a w szczególności rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń,

3)       nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,

4)       koordynowanie pracy komisji Rady Osiedla,

5)       ustalanie dyżurów członków Rady Osiedla,

6)       utrzymywanie bezpośredniej więzi z pozostałymi organami Spółdzielni.

§ 7

1.        Posiedzenia plenarne Rady Osiedla i Prezydium Rady Osiedla odbywają się w miarę potrzeb – z tym, że posiedzenia plenarne co najmniej raz w kwartale.

2.        Posiedzenia Prezydium i Plenum Rady Osiedla zwołuje przewodniczący Rady Osiedla lub jego zastępca.

Pierwsze zebranie Rady Osiedla, mające na celu jej ukonstytuowanie się, zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia zebrań części Walnego Zgromadzenia podczas których zostaną przeprowadzone w Spółdzielni wybory do Rad Osiedli.

3.        Ponadto przewodniczący Rady Osiedla jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Osiedla na wniosek kierownictwa Osiedla, na żądanie 1/3 członków Rady Osiedla oraz na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni.

4.        W przypadkach wymienionych w ust. 3, posiedzenia Rady Osiedla powinny być zwołane w terminie 10 dni od dały złożenia wniosku lub zgłoszenia żądania w sprawie zwołania posiedzenia.

W porządku obrad zebrania winny być zamieszczone sprawy wskazane przez uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady Osiedla.

5.        Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad – członek Rady Osiedla może zgłosić przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

6.        W posiedzeniach Rady Osiedla mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, członkowie kierownictwa Osiedla lub delegowani przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Spółdzielni.

7.        Członkowie Rady Osiedla oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie powinny być zawiadomione o dacie posiedzenia                i porządku obrad co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem.

W tym samym terminie należy o zebraniu i jego porządku obrad zawiadomić każdorazowo Zarząd Spółdzielni i przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§ 8

Posiedzenia Rady Osiedla i jej Prezydium są protokołowane.

Protokół z zebrania Rady Osiedla powinien zawierać:

datę posiedzenia, nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, krótki przebieg zebrania i dyskusji, treść powziętych uchwał oraz ewentualne sprzeciwy zgłoszone do uchwał.

Przy uchwałach należy podawać liczbę głosujących za i przeciw uchwałom. Protokoły podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Osiedla.

§ 9

1.        Uchwały Rady Osiedla są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 1/2 regulaminowego składu Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy oraz były objęte porządkiem obrad.

Obecność 2/3 składu Rady Osiedla wymagana jest przy podejmowaniu uchwał w sprawach:

1)       wyrażania opinii w sprawach przyjęcia i zwolnienia kierownika Osiedla i jego zastępców,

2)       uchwalania planów gospodarczo – finansowych Osiedla.

3)       podejmowania uchwał w sprawie gospodarki finansowej Osiedla

2.        Uchwały Rady Osiedla podejmowane są zwykłą większością głosów (za wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1).

Przy głosowaniu zwykłą większością głosów uwzględnia się wyłącznie głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale, a decyduje o wynikach większość „za” lub „przeciw”.

Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw”, przeprowadza się ponowne głosowanie.

Gdy i w tym przypadku głosowania jawnego ponownie zostanie uzyskana taka sama liczba głosów „za” i „przeciw”, to o wynikach głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3.        Członek Rady Osiedla, który nie może wziąć udziału w zebraniu – winien uprzedzić o swojej nieobecności.

4.        Zgodnie z postanowieniami § 128 ust. 16 Statutu oraz § 4 ust. 2 pkt 16 Regulaminu Rady Nadzorczej – uchwały Rady Osiedla mogą być uchylone lub zmienione uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni – o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub mogą narazić Spółdzielnię na straty materialne.

Uchylenie uchwały może nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o uchwale przez Radę Nadzorczą, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od daty jej podjęcia.

§ 10

Przewodniczący Rady Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, kieruje pracami Rady Osiedla, utrzymuje stałą łączność z kierownictwem Osiedla, Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni.

Zgodnie z § 9 ust. l Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni – przewodniczący Rady Osiedla ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

§ 11

1.        Rada Osiedla składa na częściach Walnego Zgromadzenia informacje o pracach Rady Osiedla oraz o sposobie realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych przez członków danej części.

2.        Rada Osiedla – jako organ Spółdzielni – składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności.

§ 12

1.        Członkowie Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie z tym, że za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002, nr 200, poz.1679, z późn. zm.). W przypadku jednoczesnego członkostwa w Radzie Osiedla i Radzie Nadzorczej przysługuje za udział w posiedzeniach ryczałt w wysokości 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w cyt. Ustawie.

Ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego, członków Prezydium oraz przewodniczących Komisji Rady Osiedla zwiększa się o dodatkowe 10 % wskazanej jw. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Osiedla ryczałt miesięczny zmniejsza się proporcjonalnie za każde w danym miesiącu posiedzenie Rady, na którym członek nie był obecny.

2.        Wysokość miesięcznego ryczałtu zaokrągla się z dokładnością do 1,- zł w górę.

3.        Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje w terminie do 6 dnia m-ca następującego po miesiącu za który przysługuje ryczałt.

 

 

Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 102/43 Rady Nadzorczej z dnia 11.05.2010r. i obowiązuje od dnia 12.05.2010r.

(C) 2009-2023 by LT Media Net sp z o.o.